آیا تا بحال به خطا های زیر روبرو شده اید : 

Cannot delete filename: Access is denied.

Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

اگر شما قادر نیستید فایلی را در ویندوز حذف کنید و نمی توانید از آن استفاده کنید ، unlocker راه حل مشکل شماست.  اگر با خطاهای زیر مواجعه می شوید می توانید از این برنامه استفاده کنید. 


  • Cannot delete folder: It is being used by another person or program
  • Cannot delete file: Access is denied
  • There has been a sharing violation.
  • The source or destination file may be in use.
  • The file is in use by another program or user.
  • Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

دانلود آخرید ورژن برنامه از 

http://www.filehippo.com/download_unlocker/


Read more at http://filehippo.com/download_unlocker/#bKGzKegBCWtzGIEz.99