برای دانلود ورژن های مختلف VMware vSphere Client می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:

vSphere v4.1

– VMware vSphere Client v4.1 : VMware-viclient-all-4.1.0-258902.exe
– VMware vSphere Client v4.1 Update 1 : VMware-viclient-all-4.1.0-345043.exe
– VMware vSphere Client v4.1 Update 2 : VMware-viclient-all-4.1.0-491557.exe
– VMware vSphere Client v4.1 Update 3 : VMware-viclient-all-4.1.0-799345.exe

 

vSphere v5.0

– VMware vSphere Client v5.0 : VMware-viclient-all-5.0.0-455964.exe
– VMware vSphere Client v5.0 Update 1 : VMware-viclient-all-5.0.0-623373.exe

 

vSphere v5.1

– VMware vSphere Client v5.1 : VMware-viclient-all-5.1.0-786111.exe
– VMware vSphere Client 5.1.0a : VMware-viclient-all-5.1.0-860230.exe
– VMware vSphere Client 5.1.0b : VMware-viclient-all-5.1.0-941893.exe